Καλάθι αγορών

Μελέτες - Άδειες

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, αφορά τον σχεδιασμό ενός νέου κτηρίου από την αρχή ή την μελέτη επέμβασης σε ένα υφιστάμενο κτήριο.

Περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο αρχιτεκτονικών σχεδίων που απαιτούνται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας και τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό για τα κτηριακά έργα (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός).

Οι μελέτες μας ακολουθούν τις αρχές του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης ενός νέου ή υφιστάμενου κτιρίου.

Μέσω της αρχιτεκτονικής μελέτης, σχεδιάζουμε και προσεγγίζουμε με σαφήνεια κτίρια όπως κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, τουριστικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια και άλλης χρήσης ή κλίμακας κτίρια.

Αναλαμβάνουμε  επίσης ανακαίνιση σπιτιού ενώ παρέχουμε ιδέες  ανακαίνισης  σπιτιού και ιδέες για διακόσμηση επαγγελματικού χώρου

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη σπουδαιότητα που εμφανίζει κάθε έργο, αντιμετωπίζεται μέσω σύγχρονης  επιστημονικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής στάδια:

Αναγνώριση τοπίου, Κτιριοδομικός σχεδιασμός, Μελέτη Σκοπιμότητας:

Σε άμεση συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του έργου, ερευνούμε τα χαρακτηριστικά του έργου έτσι ώστε, τα κτίρια, τελικά, να χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, άνεση, ποιότητα και υψηλή αισθητική

Αρχιτεκτονική Προμελέτη

Η δημιουργική φάση του έργου, όπου το κτίριο σχεδιάζεται ως σύνολο, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου. Παρουσιάζεται μέσω σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης μέσω σχεδίων και φωτορεαλιστικών αναπαραστάσεων έτσι ώστε να γίνει σαφής η μορφή και η λειτουργία του κτιρίου και να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα του κτιρίου.

Οριστική Μελέτη

Η τεχνική φάση του σχεδιασμού, όπου διαμορφώνονται τα δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Σε συνεργασία με την πλήρη ομάδα των μηχανικών (Τοπογράφο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Μηχανολόγο Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ) περιγράφεται σε λεπτομέρεια το έργο ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται οι μελέτες των στατικών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να προχωρούμε στην έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Μελέτη Εφαρμογής

Σε κτίρια μεγάλης πολυπλοκότητας αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Γίνεται ανάλυση των μελετών ανά εργασία και επιλύονται τεχνικές λεπτομέρειες σε μεγάλη κλίμακα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία ανάθεσης και παρακολούθησης των οικοδομικών εργασιών.

Στατική Μελέτη

Αναλαμβάνουμε Στατικές Μελέτες νέων κτιρίων καθώς και τον έλεγχο στατικής επάρκειας και την ενίσχυση υφιστάμενων διάφορων φέροντων οργανισμών, οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και δομική ξυλεία. 

Η Στατική Μελέτη ενός κτηρίου, είναι μια ανεξάρτητη και αυτοτελής μελέτη με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντα οργανισμού.

Μια τέτοια μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ, που απαιτούνται για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και  την εκτίμηση τις προβλεπόμενης  δαπάνης, η οποία διενεργείται με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η ορθή στατική μελέτη κτιρίου είναι ο βασικότερος παράγοντας που παρέχει την ασφαλή διαβίωση εντός του κτιρίου. Μια ολοκληρωμένη μελέτη προφυλάσσει από ζημιές και φθορές που μπορεί να προκληθούν από ακραία φυσικά φαινόμενα και σεισμούς. Η αντισεισμική θωράκιση της οικοδομής κρίνεται απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονη σεισμική δράση. Οι στατικές μελέτες οφείλουν να ανταποκρίνονται στους σύγχρονους κανονισμούς που θέτουν οι ευρωκώδικες.

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία στον τομέα εκπόνησης στατικών μελετών πολλών διαφορετικών κτιρίων στην Ελλάδα, η εταιρία  μας παρέχει αξιόπιστες μελετητικές υπηρεσίες που σέβονται την ασφάλεια, ενώ παράλληλα μέσω κάθε στατικής μελέτης που αναλαμβάνουμε, παρέχουμε μέγιστη δυνατή οικονομία. Οι συνεργάτες μας  είναι άρτια καταρτισμένοι όσον αφορά τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια της κατασκευής.

Ενδιαφέρεστε να πουλήσετε το ακίνητό σας; Αναζητήστε τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για πώληση ακινήτου

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων μεθόδων πεπερασμένων στοιχείων ανάλογα με την πολυπλοκότητα του υπό μελέτη έργου και σε συνδυασμό με τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε, δημιουργείται ένα άρτιο πλαίσιο μελέτης.

 

Τα στάδια μίας στατικής μελέτης ενός κτιριακού έργου είναι:

Η «προμελέτη»

δηλαδή μια προκαταρκτική μελέτη, όπου προτείνονται μορφές του φέροντα οργανισμού για τις διάφορες αρχιτεκτονικές λύσεις, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί η μορφή του έργου.

Η «οριστική μελέτη»

όπου σχεδιάζεται και υπολογίζεται ο σκελετός του κτιρίου και εκτιμάται το κόστος με βάση την τελική αρχιτεκτονική λύση.

Η «μελέτη εφαρμογής»

όπου υπολογίζεται και σχεδιάζεται με ακρίβεια ο «φέρων οργανισμός» (σκελετός) του κτιρίου, αλλά και κάθε κατασκευαστική λεπτομέρεια και τεχνική οδηγία που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του.

Οι μελέτες που παραδίδουμε συνοδεύονται από αναλυτικό τεύχος υπολογισμών και πλήρη σχέδια με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν είναι:

 • Η εκπόνηση των απαιτούμενων υπολογισμών οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν τις διαστάσεις του φέροντα οργανισμού και θα προσδιορίσουν την θέση και την ποσότητα των οπλισμών.
 • Η τυχόν τροποποίηση των σχεδίων του φέροντα οργανισμού και η τελική ενημέρωση των αρχιτεκτονικών σχεδίων.
 • Η εκπόνηση των σχεδίων οπλισμών, λεπτομερειών, κοπής – μόρφωσης οπλισμού.
 • Ο προϋπολογισμός των ποσοτήτων των υλικών ανά φάση κατασκευής.
 • Η παρουσίαση της μελέτης.
 • Η υποστήριξη του πελάτη στην επιλογή των συνεργείων κατασκευής του φέροντα οργανισμού.

Μελέτη Η/Μ

Οι απαιτούμενες μελέτες Η/Μ για κτήρια εμβαδού άνω των 50τμ είναι: 

 • Μελέτες Υδραυλικών εγκαταστάσεων (Ύδρευση, Αποχέτευση) 
 • Μελέτη Φυσικού Αερίου 
 • Μελέτη Θέρμανσης 
 • Μελέτη Κλιματισμού 
 • Μελέτη Ηλεκτρολογική ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Ενεργειακές Μελέτες (ΚΕΝΑΚ)

Προαιρετικά και κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν και οι κάτωθι μελέτες: 

 • Μελέτη Ανελκυστήρα 
 • Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 • Μελέτη Κολυμβητικής Δεξαμενής (Πισίνας) 
 • Μελέτη Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης 
 • Μελέτη Εξαερισμού 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των παραπάνω μελετών καθώς και την σύνταξη μελετών εφαρμογής οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά την συνέχεια των μελετών έκδοσης πολεοδομικής άδειας και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: 

 1. Αναλυτικά τεύχη περιγραφών και προδιαγραφών των εγκαταστάσεων 
 2. Σχέδια κατόψεων και διαγράμματα όπου ενσωματώνονται και τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη 
 3. Λεπτομέρειες που βοηθούν στην υλοποίηση της κατασκευής 
 4. Τεύχη προϋπολογισμού κατασκευής έργου  
 5. Σχέδια συντονισμού όπου θα παρουσιάζονται οι οδεύσεις και οι απαιτούμενες οπές στον ξυλότυπο του κτηρίου. 

Στόχος  της εκπόνησης των μελετών εφαρμογής είναι να έχει ο ιδιοκτήτης στα χέρια του μια πλήρη μελέτη, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να συλλέξει και να αξιολογήσει, με αντικειμενικά κριτήρια, τις προσφορές των εμπλεκόμενων συνεργείων. 

Δείτε επίσης επιδότηση για ανακαίνιση σπιτιού 2021 και πέτρινα σπίτια επιδότηση 2021.

 Μη ξεχνάτε ότι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε έπιπλα σαλονιού, έπιπλα κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα γραφείου για να ανανεώσετε τον χώρο που επιθυμείτε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.