Καλάθι αγορών

Κατασκευή

Η RECONS αναλαμβάνει για το ακίνητο σας  εργασίες Ανέγερσης, Ανακατασκευής , Ενίσχυσης  και Αποκατάστασης.

Η κατασκευαστική ομάδα και τα συνεργεία μας εγγυώνται την κατασκευή ενός άρτιου έργου, από την αρχή μέχρι το τέλος του. Για το σκοπό αυτό, οι μηχανικοί μας παρακολουθούν και επιβλέπουν το έργο κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, συντονίζοντας τα συνεργεία και πραγματοποιώντας ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Παράλληλα, η σύνταξη ενός ακριβούς οικονομικού προϋπολογισμού, καθώς και χρονοδιαγράμματος που προηγούνται πριν από την υλοποίηση κάθε έργου, διασφαλίζουν κάθε κατασκευή, μικρής ή μεγάλης κλίμακας, για την πραγματοποίηση του κτιρίου που θα στεγάσει την κατοικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Δείτε επίσης επιδότηση για ανέργεση σπιτιού 2021.

Στάδια Κατασκευής - Ανέργεσης

Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

Α΄Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού.

Β΄Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις και στέγη.

Γ΄Στάδιο : Πλήρης αποπεράτωση της κατασκευής.

Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Από εκσκαφές ως οικοδομικό σκελετό

Έκδοση οικοδομικής άδειας.

Κατάθεση του φακέλου στην Πολεοδομία και έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς και λήψη όλων των εγκρίσεων που απαιτούνται (Αρχαιολογία, Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κλπ.).

Προετοιμασία κατασκευής

1. Θεώρηση οικοδομικής άδειας από αστυνομία
2. Θεώρηση ημερολογίου μέτρων ασφαλείας από Σώμα Επιθεωρητών εργασίας
3. Εργοταξιακή περίφραξη και σήμανση ασφαλείας

Χωματουργικά

1. Καθαρισμός-οριοθέτηση οικοπέδου
2. Χάραξη οικοδομής
3. Γενικές εκσκαφές –μεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
4. Επιχώσεις με αμμοχάλικα των θεμελίων.
5.Διαμόρφωση δαπέδου με bobcat όπου είναι απαραίτητο
6. Επιχώσεις με αμμοχάλικα εξωτερικά και περιμετρικά του κτιρίου

Εργασίες μονώσεων

1. Μονώσεις με στεγανοποιητικά μάζας στα τοιχία του σκυροδέματος κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης
2. Μόνωση των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά με 2 στρώσεις τσιμεντοειδούς
3. Τοποθέτηση υγροαπωθητικής μεμβράνης (αυγουλιέρας) περιμετρικά του τοιχίου του υπογείου.
4. Μόνωση υποστυλωμάτων-δοκών και πλακών με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 3 και 5 εκατοστών αντίστοιχα ενδεικτικού τύπου DOW ή FIBRAN
5. Σε κτίρια που κτίζονται στο όριο τοποθέτηση αντισεισμικού αρμού πάχους 5 εκ.

Εργασίες σκυροδεμάτων

1. Διάστρωση μπετόν καθαριότητας c12/16
2. Χάραξη υποστυλωμάτων και τοιχίων υπογείου
3. Δάπεδο υπογείου με σκυρόδεμα c16/20, οπλισμένο
4. Κατασκευή του οικοδομικού σκελετού με φέροντα οργανισμό σκυροδέματος κατηγορίας c20/25, σιδηρό οπλισμό, εμφανή μπετά , σκάλες, στηθαία, νεροσταλάκτες , φαλτσογωνιές κλπ.
5. Ρευστοποιητές σκυροδέματος στον σκελετό του κτιρίου
6. Καθαριότητα σκελετού μετά την ολοκλήρωση και την απομάκρυνση των ξυλοτύπων

Ηλεκτρικά-Υδραυλικά

1. Θεμελιακή γείωση υποχρεωτική από ΔΕΗ
2. Τοποθέτηση κουτιών και σπιράλ στις βεράντες
3. Τοποθέτηση σιφωνιών στις βεράντες

Λογιστική διαδικασία

1. Πληρωμή ενσήμων ΙΚΑ του οικοδομικού σκελετού (φάση 1 πίνακα ΙΚΑ)
2. ΦΠΑ τιμολογίων ελάχιστου κόστους κατασκευής (ΕΚΚΟ)
3. Διατήρηση φακέλου παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) ιδιοκτήτη για χρήση στην Εφορία

Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Από τοιχοποιίες ως στέγη

Τοιχοποιίες 

 1. Εξωτερικές τοιχοποιίες 
 2. Εσωτερικές τοιχοποιίες 
 3. Σενάζ εξωτερικά-εσωτερικά οπλισμένα 

Μονώσεις 

 1. Μόνωση εξωτερικής τουχοποιίας με εξηλασμένη πολυστερίνη 
 2. Μόνωση εξωτερικών σενάζ με εξηλασμένη πολυστερίνη 
 3. Στεγανοποίηση βεραντών με επάλειψη τσιμεντοειδούς. 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

 1. Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ισχυρά ρεύματα (πλυντήριο ,κουζίνα κλπ) 
 2. Σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για ασθενή ρεύματα (κουδούνι, τηλεοράσεις, συναγερμό, τηλέφωνο)

Υδραυλικές εργασίες 

 1. Δίκτυο πλήρες ύδρευσης σε κουζίνα, λουτρά και βεράντα. 
 2. Δίκτυο πλήρες αποχέτευσης 
 3. Δίκτυο πλήρες απορροής ομβρίων 
 4. Παροχή προς δώμα-στέγη για σύνδεση με ηλιακό 
 5. Τοποθέτηση σπιράλ και διέλευση μονοσωλήνιου συστήματος θέρμανσης πριν τη διάστρωση της τσιμεντοκονίας των δαπέδων

Σιδηρουργικά-Ξυλουργικά 

 1. Τοποθέτηση ψευτοκασσών γαλβανισμένων στα εξωτερικά κουφώματα 
 2. Τοποθέτηση ψευτοκασσών ξύλινων στα εσωτερικά κουφώματα 

Εργασίες Δαπέδων 

 1. Διάστρωση τσιμεντοκονίας για αλφάδιασμα των δαπέδων 
 2. Τοποθέτηση ποδιών παραθύρων πριν το τρίτο χέρι των επιχρισμάτων 
 3. Επιχρίσματα με χρήση πλέγματος στα σημεία ένωσης τοίχων με κολώνες και δοκούς για αποφυγή ρηγματώσεων 
 4. Κτίσιμο και σοβάτισμα καμινάδων 

Ξύλινη στέγη 

 1. Ξύλινος σκελετός στέγης με ξυλεία πριστή εμποτισμένη 
 2. Τοποθέτηση μισόταυλας 
 3. Τοποθέτηση υγρομονωτικής μεμβράνης 
 4. Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών 
 5. Επικάλυψη με κεραμίδια σουηδικά ή ρωμαϊκά κόκκινα 

Λογιστική διαδικασία 

 1. Πληρωμή ενσήμων ΙΚΑ του οικοδομικού σκελετού (φάσεων 2-3 πίνακα ΙΚΑ) 
 2. ΦΠΑ τιμολογίων ελάχιστου κόστους κατασκευής (ΕΚΚΟ) 

3. Διατήρηση φακέλου παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) ιδιοκτήτη για χρήση στην Εφορία

Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Ολοκλήρωση της κατασκευής

Ηλεκτρολογικές εργασίες

1. Καλωδίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης
2. Ηλεκτρικοί πίνακες
3. Διακόπτες, πρίζες
4. Σχέδια ηλεκτρολόγου για σύνδεση με ΔΕΗ

Υδραυλικές εργασίες

1. Κατασκευή πλήρους εγκατάστασης λεβητοστασίου με λέβητα, καυστήρα ,δεξαμενή, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής ,μπόιλερ διπλής ενεργείας κλπ.
2. Κατασκευή του δικτύου θέρμανσης με γραμμές αυτονομίας ανά κατοικία, όροφο ή διαμέρισμα
3. Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ
4. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και νεροχυτών κουζίνας και λουτρών
5. Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών κουζίνας και λουτρών
6.Βεβαιώσεις εγκαταστάτη θερμο υδραυλικού για την θεώρηση της οικοδομικής άδειας

Κουφώματα εξωτερικά-σιδηρουργικά

1. Κουφώματα αλουμινίου ή PVC με θερμοδιακοπή, ρολό, κουνουπιέρες και κρύσταλλα διπλά.
2. Θωρακισμένη πόρτα εισόδου
3. Μεταλλικά κάγκελα εξωστών
4. Μεταλλικές πόρτες αποθηκών και λεβητοστασίου

Επιστρώσεις δαπέδων, Σκαλοπατιών

1. Ισοπεδωτικές στρώσεις τσιμεντοκονίας (αλφαδιάσματα)
2. Πλακάκια δαπέδου
3. Πλακάκια λουτρών
4. Πλακάκια εξωτερικών χώρων, (βεράντες κλπ. ) Ποδιές μπολκονοθυρών, επένδυση κλιμακοστασίων

Χρωματισμοί

1.Προετοιμασία επιφανειών με ξύσιμο τοίχων και στοκάρισμα ατελειών (τοίχων, εμφανών σκυροδεμάτων κλπ.)
2. Σπατουλάρισμα εσωτερικών τοίχων
3. Χρωματισμοί με πλαστικά χρώματα
4. Χρωματισμοί εμφανών σκυροδεμάτων
5. Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών (κάγκελα, σιδερένιες πόρτες)

Ξυλουργικά

1. Ντουλάπες υπνοδωματίων
2. Κουζίνα
3. Πόρτες εσωτερικές

Λογιστική διαδικασία

1. Πληρωμή ενσήμων ΙΚΑ του οικοδομικού σκελετού (φάσεων 4-5-6 πίνακα ΙΚΑ) και κλέισιμο της καρτέλας στο ΙΚΑ
2. ΦΠΑ τιμολογίων ελάχιστου κόστους κατασκευής (ΕΚΚΟ)
3. Διατήρηση φακέλου παραστατικών (τιμολόγια, αποδείξεις) ιδιοκτήτη για χρήση στην Εφορία
4. Σύνταξη τελικού πίνακα για τελική ρευματοδότηση
5. Θεώρηση της οικοδομικής άδειας στην Πολεοδομία για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας
6. Διατήρηση από τον ιδιοκτήτη πλήρους φακέλου της οικοδομής με όλα τα σχέδια, τα τεύχη μελετών και ενημερωμένα σχέδια με όποιες τροποποιήσεις έγιναν.

Έργα ενισχύσεων

Επενδύοντας στην αυξημένη μας τεχνογνωσία πάνω σε ειδικά θέματα αντισεισμικών, προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου, δραστηριοποιούμαστε σε ειδικές αναστηλωτικές εργασίες και επισκευές και ενισχύσεις υφισταμένων κτιρίων, συνδυάζοντας τεχνογνωσία τόσο στο τομέα της μελέτης, όσο και στον τομέα της κατασκευής.

Αναλαμβάνουμε εργασίες ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού υφισταμένων κτιρίων με πληθώρα μεθόδων ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε υπηρεσίες στατικής ενίσχυσης με:

 • Gunite (Μανδύες Εκτοξευόμενου Σκυροδέματος)
 • Τσιμεντενέσεις – Ρητινενέσεις
 • Μεταλλικούς κλωβούς – Μεταλλικοί Μανδύες
 • Ανθρακονήματα – Χαλυβδοελάσματα
 • Ενφατνούμενα μεταλλικά πλαίσια

Τα έργα μας

Εργασίες Αποκατάστασης

Η εταιρεία μας με την κατάλληλη τεχνογνωσία εξειδικευμένων μηχανικών και με την γνώση πάνω στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική του εκάστοτε τόπου, αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή αναπαλαίωσης διατηρητέων, παραδοσιακών και παλαιών κτιρίων. 

Τα συνεργεία μας χρησιμοποιούν παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους και τεχνοτροπίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη των μορφολογικών τους στοιχείων, βάση συγκεκριμένων κριτήριων ποιότητας. Αποκαθιστώντας έτσι τα κτίρια στην αρχική τους μορφή, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών τους. 

Αναλαμβάνουμε αποσπασματικά ή στο σύνολο τους όλες τις εργασίες, που απατούνται για την διεκπεραίωση ενός τέτοιου έργου: Ανακατασκευή – επιδιόρθωση λιθοδομών, συντήρηση – επιδιόρθωση ξυλοκατασκευών, συντήρηση – ανακατασκευή δαπέδων, επιχρίσματα – επενδύσεις τοιχοποιίας, συντήρηση – επιδιόρθωση στέγης και οροφών, μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Με σεβασμό στο κτίριο η μελέτη μας ξεκινά με ιστορική – αρχιτεκτονική έρευνα και στατική ανάλυση του κτιρίου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης και τις κατασκευής να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας, αισθητικής και σύγχρονων αναγκών, πάντα με σεβασμό στην αρχική δομή του κτιρίου, με την ίδια ευαισθησία, ανεξάρτητα αν αυτό προορίζεται για επαγγελματική ή οικιακή χρήση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης ανακαίνιση σπιτιού και διακόσμηση γραφείου

Σκέφτεστε να ανανεώσετε τον χώρο σας; Η εταιρεία μας διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστημα με έπιπλα σπιτιού όπου και θα βρείτε   έπιπλα σαλονιούέπιπλα κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα γραφείου για να ανανεώσετε τον χώρο που επιθυμείτε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.