Μενού
Μενού

Όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης

Απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης.
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Οικονομικές ειδήσεις: Όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016.

Διαβάστε όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις εδώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

 • Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
 • Συμφωνητικό αμοιβής
 • Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
 • ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
 • Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
 • Φορολογικά ιδιοκτήτη:
 1. Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
 2. Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
 3. Εισφορά ΙΚΑ
 4. Εισφορά ΤΕΕ
 5. Εισφορά ∆ήμου
 6. Παράβολο ∆ημοσίου
 7. Χαρτόσημο 2%
 8. Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
 9. ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Το επίσημο κείμενο:

“ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α΄/25-11-2011).
Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ «Τροποποίηση Διατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α΄/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β΄/25-1-2012)
2. Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-12) καταργείται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ
3. Σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη
4. Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106/Α΄/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ,
διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του Ν. 4030/2011 και της υπ΄ αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/Β΄/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης -άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:
• Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής
• Συμφωνητικό αμοιβής
• Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
• ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
• Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
• Φορολογικά ιδιοκτήτη:
– Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 επί του προϋπολογισμού του έργου)
– Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
– Εισφορά ΙΚΑ
– Εισφορά ΤΕΕ
– Εισφορά Δήμου
– Παράβολο Δημοσίου
– Χαρτόσημο 2%
– Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
– ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ”

Main Menu