Καλάθι αγορών

Άδειες Δόμησης

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για την έκδοση της απαιτούμενης από το νόμο Οικοδομικής Άδειας και την Έγκριση και άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας καθώς επίσης και όλη την διαδικασία για την επιτυχή έκδοση της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησής σας.

Πίνακας περιεχομένων

Άδειες Δόμησης

Σύμφωνα με άρθρο 29 του Ν.4495/2017, Οικοδομική Άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

 • Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων, 
 • Κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 4,
 • Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση,
 • Κατασκευή πισίνας,
 
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας,
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών,
 • Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων,
 • Εργασίες της παραγράφου 2, προϋπολογισμού άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ,
 • Νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας - άδεια μικρής κλίμακας

Η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι μια απλούστερη Πολεοδομική Άδεια, ενώ εκδίδεται σε μικρότερο χρόνο – κόστος και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Τοποθέτηση σκαλωσιάς
 • Εξωτερικό βάψιμο ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • Εξωτερική θερμομόνωση
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
 • Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση σκαλωσιάς
 • Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων
 • Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • Συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση σκαλωσιάς
 • Κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • Κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • Ανακατασκευή στέγης
 • Λειτουργική συνένωση χώρων
 • Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
 • Κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας
 • Κατασκευή ανελκυστήρα για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών
 • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.
 • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή

Δείτε επίσης επιδότηση ανακαίνισης σπιτιού 2022 και επιδότηση για ανέργεση σπιτιού 2022.

 
 • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων
 • Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού
 • Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
 • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο
 • Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
 • Περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
 • Περίφραξη με συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενο αγρόκτημα, με επιφάνεια μέχρι (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα
 • Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου.

Άδειες Λειτουργίας

Προτού προβείτε σε μίσθωση κάποιου χώρου με στόχο να στεγάσετε την επιχείρησή σας  απευθυνθείτε στους αρμόδιους μηχανικούς μας ώστε να διερευνήσουν βάσει των εγγράφων (παραδείγματος χάρη εάν επιτρέπεται η εγκατάσταση της εν λόγω χρήσης από το Καταστατικό της πολυκατοικίας), των πολεοδομικών και υγειονομικών διατάξεων και των υφιστάμενων σχεδίων της Πολεοδομίας εάν μπορεί να εκδοθεί η Άδεια.

Εφόσον έχει γίνει ο ανωτέρω ιδιαιτέρως σημαντικός έλεγχος, ενημερώνουμε διεξοδικά τον πελάτη σε σχέση με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ο χώρος σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε σχέδιο πρότασης του χώρου αλλά και να το υλοποιήσουμε, καθώς διαθέτουμε τα κατάλληλα συνεργεία τα οποία εργάζονται αποτελεσματικά και συντονίζονται με τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα που ορίζουμε.

Αναλαμβάνουμε έκδοση αδειών λειτουργίας για:

 • Επιχείρηση μαζικής εστίασης & αναψυχής

 • Κέντρο Διασκέδασης

 • Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

 • Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Θέατρο και κινηματογράφος

 • Εκπαιδευτήριο, φροντιστήριο, κέντρο ξένων γλωσσών

 • Ιατρείο, οδοντιατρείο

 • Ξενοδοχείο και λοιπά τουριστικά καταλύματα κ.ά.

Η Διαδικασία που ακολουθούμε για την έκδσοση άδειας δόμησης:

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτεί η εκάστοτε περίπτωση.
 • Αυτοψία στον χώρο από Μηχανικό, εφόσον απαιτείται από την εκάστοτε περίπτωση.
 • Σύνταξη των αναγκαίων μελετών και σχεδιασμός κατόψεων, όψεων, τομών κτλ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή των μελετών και σχεδίων στο σύστημα e – adeies του ΤΕΕ και έκδοσης της Άδειας.
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού για το ΙΚΑ, άνοιγμα καρτέλας οικοδομικών ενσήμων.

Δείτε επίσης για ανακαίνιση σπιτιού προσφορές και ιδέες για διακόσμηση επαγγεματικού χώρου.

Η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που απαιτούν την εκτέλεση κάποιας οικοδομικής εργασίας με εξαίρεση τις επιδιορθώσεις μικρής έκτασης.

Σε νέες οικοδομές, σε προσθήκες υφιστάμενων κατασκευών και σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαίνισης κτιρίων, η άδεια δόμησης είναι προαπαιτούμενο έγγραφο που σχετίζεται με την εκτέλεση εργασιών και χωρίζεται σε δύο είδη:

 • Οικοδομική άδεια που αφορά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών οι οποίες έχουν κατατεθεί μέσω σχεδίων και μελετών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση ανέγερσης μιας νέας οικοδομής. Επίσης αφορούν προσθήκες σε υπάρχουσα οικοδομή ακόμη και περιφράξεις, σηπτικές δεξαμενές ακαθάρτων (βόθροι), υπόγειες δεξαμενές κ.α. Στην συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνουμε μεταξύ άλλων την άδεια κατεδάφισης καθώς επίσης και την άδεια αλλαγής χρήσης κτίσματος.
 • Εργασίες μικρής κλίμακας δόμησης σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και περιορισμούς. Για παράδειγμα εκσκαφές, τοποθέτηση προκατασκευασμένων σπιτιών, προσωρινές κατασκευές, εργασίες ανακατασκευής στέγης, εγκαταστάσεις συστημάτων στέγασης, υπόστεγα κ.α.

Διαδικασία στην άδεια δόμησης

Είναι σημαντικό η έγκριση δόμησης να προηγείται της έναρξης των εργασιών. Οφείλουμε να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως η διάρκεια ισχύος της κάθε μιας είναι διαφορετική, όπως ακριβώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Η έγκριση δόμησης απαιτεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά και μελέτες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους μηχανικούς, την υποβολή τίτλων ιδιοκτησίας, τη σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, καθώς και τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες μηχανικού.

Στην περίπτωση της άδειας δόμησης απαιτείται πλήθος εγγράφων και μελετών κάποια από τα οποία εκδίδει στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και κάποια άλλα παρέχονται και πιστοποιούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό (μελέτες, αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και εισφορών, υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα κ.α.).

Η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη συνέχεια στην αρμόδια υπηρεσία του δημοσίου με ευθύνη του μηχανικού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων οικοδομικών αδειών άλλαξε πρακτικά το 2017, με την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου.

Πλέον, η διαδικασία υποβολής ελέγχου και έκδοσης αδειών, καθώς επίσης και η γνωστοποίηση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά από τον υπεύθυνο μηχανικό.

Είναι παράλληλα σημαντικό να αναφερθεί πως όλη η επικοινωνία και υποβολή στοιχείων ανάμεσα στους αιτούντες της άδειας δόμησης και στις δημόσιες υπηρεσίες γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, προσφέροντας πλήρη διαφάνεια και καταγραφή του κάθε βήματος της διαδικασίας για μελλοντική αναφορά, μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων που διατηρούν για όλες τις άδειες που εκδόθηκαν από αυτές.

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί πως η διάρκεια ισχύος της άδειας δόμησης είναι τα τέσσερα έτη για κτίσματα κάτω των 5000τμ και φτάνει τα έξι έτη σε μεγαλύτερα κτίσματα ενώ οι άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, διαμορφώσεων και κοπής δέντρων ισχύουν για ένα έτος από τη χορήγησή τους.

 

Άδεια δόμησης. Σε ποιές περιπτώσεις απαιτείται άδεια δόμησης

Κατεδάφιση

Εξαιρούνται οι κατεδαφίσεις λόγω επικινδυνότητας και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, οι οποίες γίνονται με πιο συνοπτικές διαδικασίες.

Εκσκαφές ή επιχώσεις

Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων, με σκοπό τη δόμηση.

Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων

Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους.

Κατασκευή πισίνας

Αλλαγή χρήσης

λλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.

Περιτοιχίσεις και περιφράξεις

Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις για τις ΕΕΜΚ.

Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών

Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή προσθήκη που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2,3 και 4.

Πότε δεν απαιτείται άδεια δόμησης

Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευή ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ΕΕΜΚ, 48ωρη ενημέρωση  για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευής επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κλπ.
 

Η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης γίνεται σε δύο στάδια.
Πρώτα εξασφαλίζεται η έγκριση δόμησης και ύστερα εκδίδεται η άδεια δόμησης.

 

Έγκριση δόμησης

Η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.

Άδεια δόμησης

η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος της έγκρισης και της άδειας δόμησης είναι διαφορετικές, όπως και τα δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά
στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.
Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία
όπου απαιτείται.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.
Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του
τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.
Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212).
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιστοποιητικό
μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210).3
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3843/2010 (Α’ 62). (Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα)

Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

48ωρη ενημέρωση εκτέλεσης εργασιών δικαιολογητικά πολεοδομίας

Σε αυτή την κατηγορία οικοδομικών εργασιών, δεν απαιτείται ούτε άδεια δόμησης ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας (ΕΕΜΚ). Πρόκειται κυρίως για εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία με δελτία παροχής υπηρεσιών. Απαιτείται έγγραφη 48ωρη ενημέρωση της Υπηρεσίας Δόμησης (48 ώρες πριν), όπως και γνωστοποίηση στο αστυνομικό τμήμα. Κατά περίπτωση μπορεί να ζητηθούν εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες (πχ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ) και αν πρόκειται για κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις κλπ) η συναίνεση των συνιδιοκτητών.

Σε ποιές εργασίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης ούτε έγριση εργασιών άδεια μιρκής κλήμακας και εκτελούνται με 48 ωρη ενημέρωση εκτέλεσεης εργασιών στην πολεοδομία;

 1. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εκτός από την περίπτωση ανελκυστήρα, που συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες που απαιτούν ΕΕΜΚ.
 2. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή ορόφων.
  Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
 4. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
 5. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
 6. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μέτρων από το φυσικό έδαφος.
 7. Τοποθέτηση κλιματιστικών  και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων
 8. Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), επέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 10. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.

Όταν για τις εργασίες της τελευταίας περίπτωσης απαιτούνται ικριώματα τότε απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή , δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου και έκδοση ΕΕΜΚ.

Για τις ακόλουθες περιπτώσεις οι εργασίες εκτελούνται χωρίς άδεια δόμησης σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωσης ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα:

 1. Κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρίζονται επικινδύνως ετοιμόρροπα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επικίνδυνων οικοδομών.
 2. Εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, σε κτίριο ή κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έχουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

Σύμφωνα με τον Ν. 4056/12, άρθρο 1, πρόχειρα καταλύματα για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτούν άδεια δόμησης.

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται σύμφωνα με συγκεκριμένους τύπου ή πρότυπα κατασκευών, απαιτείται πιστοποιητικό τήρησης του προτύπου από Υ.ΔΟΜ.

Για τις υπόλοιπες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις απαιτείται άδεια δόμησης.

Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευή ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, ΕΕΜΚ, 48ωρη ενημέρωση  για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευής επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κλπ. (άρθρο 4 του ΝΟΚ, όπως τροποποίηθηκε με άρθρο 20 Ν.4258/14).

Σκέφτεστε να μετακομίσετε; Αναζητήστε για μετακόμιση συμβουλές από το RECONS! 

Ανακαλύψτε τα εξαιρετικής ποιότητας έπιπλα γραφείουέπιπλα κήπουπαιδικά έπιπλα που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δημιουργείστε τον χώρο που ονειρεύεστε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τα έργα μας

  Τα παλιά σπίτια εμφανίζουν προβλήματα στις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, διαβρώσεις σε σοβάδες και τοιχοποιίες, παλαιωμένα κουφώματα, καθώς και πολλά από τα υλικά χρειάζονται συντήρηση, επισκευή ή και αντικατάσταση. Έτσι αναζητούμε λύσεις να δημιουργήσουμε  τις ιδανικές συνθήκες διαμονής στη κατοικία μας.

  Τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του Reconsblog.gr. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας αποδέχεστε τη χρήση cookies

  Χρειάζεσαι βοήθεια;

  Ειμαστε εδω για να σε βοηθησουμε

  Κάτι δεν είναι σαφές στο προϊόν;
  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας.